ตัวอย่างลาย

S__6275077

Ashlar Stone
คอนกรีตพิมพ์ลายAshlar Stone

 

20160508_094938

Eupean Fan
คอนกรีตพิมพ์ลายEupean Fan

S__6258696

New Castle Stone
คอนกรีตพิมพ์ลายNew Castle Stone

random-

Random Stone
คอนกรีตพิมพ์ลายRandom Stone

 

20160508_095318

Flint Stone
คอนกรีตพิมพ์ลายFlint Stone

S__6275074

Granite tile
คอนกรีตพิมพ์ลาย 
Granite tile